Ror lap ledd med brodd spor.

Bilder.

Klassifikasjoner.

F & mdash; MEKANISK ENGINEERING; belysning; OPPVARMING; VAPEN; BLASTING F16 & mdash; ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERELLE TILTAK FOR PRODUKSJON OG OPPVARING EFFEKTIV FUNKSJON AV MASKINER ELLER INSTALLASJONER; THERMISK ISOLERING I ALMINDELIG F16L & mdash; ROR; FOKKER ELLER FITTINGER FOR PIPPER; STOTTE FOR PIPER, KABLER ELLER BESKYTTENDE TUBING; MALER FOR THERMISK ISOLERING I ALMINDELIG F16L21 / 00 & mdash; Ledd med hylse eller sokkel F16L21 / 06 & mdash; Ledd med hylse eller hylse med delt hylse eller ringklemme rundt rorendene F16L21 / 065 & mdash; Ledd med hylse eller stikkontakt med delt hylse eller ringspenning rundt rorendene strammet av tangensielt anordnede gjengede pinner F & mdash; MEKANISK ENGINEERING; belysning; OPPVARMING; VAPEN; BLASTING F01 & mdash; MASKINER ELLER MOTORER I GENERELT; MOTORPLANTER I ALMINDELIGT; STEAM ENGINES F01N & mdash; GAS-FLOW SILENCERS ELLER EXHAUST APPARATUS FOR MASKINER ELLER MOTORER I GENERELT; GAS-FLOW SILENCERS ELLER EXHAUST APPARATUS FOR INTERNE FORBRUKNING MOTORER F01N13 / 00 & mdash; Utstotings- eller silingsapparat preget av konstruksjonsegenskaper; Utstotings- eller silingsapparat eller deler derav, som har relevante egenskaper som ikke er angitt i eller av interesse, bortsett fra grupper F01N1 / 00 – F01N5 / 00, F01N9 / 00, F01N11 / 00 F01N13 / 18 & mdash; Konstruksjon som letter produksjon, montering eller demontering F01N13 / 1838 & mdash; Konstruksjon som tilrettelegger fremstilling, montering eller demontering karakterisert ved typen forbindelse mellom deler av eksos- eller silingsapparat, f.eks. mellom hus og ror, mellom ror og baffler F01N13 / 1844 & mdash; Mekaniske ledd.

Beskrivelse.

Denne soknaden krever fordelene ved forelopig soknad 60 / 088,094 arkivert 5. juni 1998.

Oppfinnelsens omrade.

Foreliggende oppfinnelse vedrorer rorkoblinger og n rmere bestemt en rorskjotsledd spesielt tilpasset for bruk i kjoretoyets eksosanlegg.

I kjoretoyets avgassystemer er det onskelig at rorleddene har hoy trekkbar styrke og for a gi en god fluidtetning mellom rorene. Det blir stadig viktigere a gi eksosrorskoblinger som gir storre palitelighet og ensartethet ved a gi en god v sketetning.

I US pat. Nr. 4,629,226, bevilget 16. desember 1986 til Cassel, er det beskrevet et rorlap-ledd som gir en sammenfoldbar tetningsone i det ytre ror. Tetningssonen er dannet ved a tilveiebringe et par skj rende ende-til-ende-slisser i det ytre ror som gir lettelse for omkretsmessig sammentrekning av tetningssonen i et overlappingsomrade hvor rorendene overlapper. Et klemband er plassert rundt utsiden av roret og dekker innerspalten. Nar klemmebandet strammes rundt utvendigroret, lukkes tetningszonen pa ytre roret inn i n rt inngrep med innerroret. Kryssende pahengsmotorer og innvendige spor er omkretsmessig forskjovet. Tilgrensende sidevegger av sporene er i betydelig innretning med hverandre. Den indre endevegg til utenbordsmonteringen er i betydelig innretning med den ytre endeveggen pa den innvendige spalten. Med denne justeringen og med sideveggene og endeveggene til spalene er rettlinjede, gjor et indre hjorne av utenbordsporet et punkt-til-punkt skj ringspunkt med et ytre hjorne av innerspalten. Med denne konstruksjonen er det bare en sv rt liten sammenbrudd av det ytre roret som er nodvendig for a forarsake en tetnings-inngrep mellom innerveggets indre endevegg og den ytre endevegg av det innvendige spor.

The Cassel et al. US patent nr. 5 588 680 beskriver en rorlapskjot for kjoretoyets avgassystem hvor et par ikke-skj rende ende-til-ende-slisser er anordnet for a gi lettelse for omkretsmessig sammentrekning av en forseglingssone innenfor et overlappingsomrade av to overlappende rorender. Med denne konstruksjonen er det nodvendig med presis plassering av de tilgrensende hjorner av sporene, og sideveggene og endeveggene som danner hjornene er rettlinjede. I dette rorleddet oppnas en fluidforsegling ved stramming av klemmen pa ytre roret selv om det ikke er vesentlig sammentrekning av tetningssonen ved kollaps av slissene fordi et brennbart brosegment av rorveggen strekker seg mellom tilstotende hjorner av spilleautomater. Sporene er saledes isolert fra hverandre nar det brytbare bryggelementet enten enten er bare litt deformert eller nar det er helt fraktet ved sammenbrudd av overlapningsomradet av ytre roret.

En generell hensikt med denne oppfinnelsen er a overvinne visse ulemper ved den kjente teknikk og a tilveiebringe et rorlapskjot med en forbedret tetningsone.

I henhold til denne oppfinnelsen er det tilveiebrakt en rorlap-ledd som utviser god fluidforsegling og trekk fra hverandre og som kan fremstilles til lav pris.

Videre er det ifolge oppfinnelsen tilveiebrakt et rorlapskjot i hvilket et overlappingsomrade av et utvendig ror over et innvendig ror omfatter en sammenleggbar tetningsone med minst en sliss som strekker seg fra ytterrorets ende til en indre endevegg av sporet. Spalten har en apen ende pa enden av det ytre roret og slutter i en lukket ende innenfor overlapningsomradet av rorendene. Sporet har ogsa to generelt parallelle sidevegger som strekker seg fra den apne enden til den lukkede ende, idet den lukkede ende er definert av en endevegg.

Videre, i samsvar med oppfinnelsen, strekker en integrert bro integrert fra hver sidevegg og strekker seg over spalten ved siden av den apne ende. Broen er konfigurert til a kollapse nar sideveggene til spalten beveger seg mot hverandre som svar pa paforingen av innad klemmingstrykk rundt knutepartiet. Broen kollapser inn i en stilling som gir en fluidforsegling eller forseglingssone over spalten og mellom de indre og ytre ror.

Videre i samsvar med oppfinnelsen er broen av rorveggen konfigurert til a forsegle spalten ved a blokkere aksial fluidstrom gjennom spalten. Broen tetter av sporet, uansett om det diametriske gapet mellom ytre roret og indre roret er stort nok til a kreve at ytre roret kollapses rundt innerroret for a passe tett rundt innerroret. Med andre ord oppnas en v sketetning ved tilspenning av klemmen pa ytre roret, selv om det ikke er noen sammentrekning av tetningssonen ved kollaps av spalten fordi roret pa rorveggen strekker seg over sporet ved siden av den apne enden. Broen isolerer saledes en aksial indre del av spalten fra et ytre parti av sporet, uansett om broen deformeres i det hele tatt ved sammenbrudd av overlapningsomradet av ytre roret.

Videre i samsvar med oppfinnelsen er broen konfigurert slik at sammenbruddet av det ytre ror ikke vil forvride broen pa en slik mate at det tillates noe signifikant lekkasje forbi eller gjennom spalten. Dette skyldes at for hver utforelsesform er broen konfigurert til a kollapse uten a skape et mellomrom mellom broen og det ytre ror 12 eller mellom broen og det indre ror 14. Med andre ord, broen er en kontinuerlig ubrutt struktur fra en sidevegg til den andre i bade sin sammenbrudd og sammenfallende konfigurasjon.

BESKRIVELSE AV TEGNINGENE.

FIG. 1 er et oppriss av en skjotsamling konstruert i henhold til oppfinnelsen med delene i samlet forhold, men for klemmen er strammet;

FIG. 2 er et fragmentarisk tverrsnittsriss tatt langs linjen 2-2 i fig. 1;

FIG. 3 er et snittriss langs siden langs linjen 3 – 3 i fig. 1;

FIG. 4 er et forstorret riss av et spor i fanget i fig. 1 for et ytre ror av fanget ledd er kollapset rundt et indre ror av fanget felles;

FIG. 5 er et forstorret riss av spalten pa fig. 4 etter at det ytre roret er kollapset;

FIG. 6 er et forstorret riss av et skjotformet spor ifolge en andre utforelsesform av foreliggende oppfinnelse;

FIG. 7 er et forstorret riss av skjotsamlingen i fig. 6 etter at det ytre roret er kollapset;

FIG. 8 er et forstorret riss av et skjotformet spor i henhold til en tredje utforelsesform av foreliggende oppfinnelse; og.

FIG. 9 er et forstorret riss av skjotsamlingen i fig. 8 etter at det ytre roret er kollapset.

BESKRIVELSE AV DEN FORETRUKTE UTFORELSEN.

En skjotsamling konstruert ifolge en forste illustrerende utforelsesform av foreliggende oppfinnelse er generelt indikert ved 10 i fig. 1-5. En rorlapskjonn konstruert ifolge en andre utforelsesform av oppfinnelsen er generelt indikert ved 10 ‘i fig. 6 og 7, og en rorlap-ledd konstruert ifolge en tredje utforelse er generelt indikert ved 10 «pa fig. 8 og 9. Henvisningstall med betegnelsestrommen (‘) i fig. 6 og 7 og betegnelsen dobbel-prime («) i fig. 8 og 9 indikerer alternative konfigurasjoner av elementer som ogsa vises i den forste eller andre utforelsesform. Med mindre annet er angitt, hvor en del av den folgende beskrivelse benytter et referansetal for a referere til figurene, har jeg til hensikt at den delen av beskrivelsen skal gjelde like for elementer som er utpekt av primede og dobbeltprimerte tall i figurene. 6-9.

Som vist i fig. 1-3, omfatter rorskjotsammenstillingen 10 generelt, innvendig og utvendig ror 12 og 14, i et teleskopforhold. Skjoteleddet 10 innbefatter ogsa en bandklemme 16 for a holde rorene sammen og forarsake at innsiden og utsiden av rorene 12, 14 er i inngrep med hverandre i et fluidforseglingsforhold. Utendorsroret 14 har et skuddparti som strekker seg over innersiden for a tilveiebringe et overlappingsomrade 18 av rorene 12, 14 som vist pa fig. 2. For a tilveiebringe en fluidforsegling mellom rorene, er en radialt sammenklappelig tetningsone 22 anordnet pa ytterroret 14 i overlappingsomradet.

Tetningssonen 22 omfatter en ringformet del av en fri ende av ytterroret 14. Tetningssonen 22 er konfigurert til a bli kontrahert eller sammenfalt i en radial retning av klemmen 16 slik at tetningssonen 22 er i tett passende inngrep med inneroret 12. For a lette sammenbruddet eller sammentrekningen av tetningssonen 22 er et endeparti av ytterroret 14 forsynt med en spalte 24. I den illustrerende utforelse er det bare brukt en enkelt spalte 24. Imidlertid kan det i andre utforelsesformer v re onskelig a bruke to eller flere spalter 24 pa avstand rundt om roret 14.

Spalten 24 er vist i sammendrag av fig. 1 og er vist mer detaljert i fig. 4 og 5. Spalten 24 har en apen ende ved enden av det ytre ror 14. Spalten 24 strekker seg generelt i rorets aksiale retning til en lukket ende som er anbrakt inne i tetningszonen 22 pa ytre roret 14. Spalten 24 er avgrenset av et par generelt parallelle sidevegger 32, 34 og en bueformet endevegg 36. Spalten 24 strekker seg fra endeveggen 36 til den apne enden av spalten 24 ved enden av ytterroret 14. En bro 26 strekker seg over spalten 24.

Broen 26, som er dannet av veggen av ytre roret 14, strekker seg integrert i spalten 24 fra en forbindelseszone 28 ved hver sidevegg 32, 34 og strekker seg spalten 24 n r den apne ende. Broen 26 deler spalten inn i et utenbordssporingssegment 31 og et innvendig spaltesegment 33 og blokkerer fluidstromning derimellom. Broen 26 er orientert diagonalt eller skra over sporet i forhold til sideveggene 32, 34. Den diagonale orientering av broen 26 letter dens sammenbrudd ettersom sidevinklene 32, 34 i spalten 24 beveger seg mot hverandre som svar pa paforingen av innad klemmingstrykk rundt om knutepartiet 10. Kollapset kan inkludere en forsiktig boyning av broen langs dens lengde til en generell S-form og / eller en mer akutt boyning av broen ved forbindelseszonene som vist pa fig. 5. I alle fall faller broen 26 inn i en stilling som gir en fluidforsegling eller forseglingssone over spalten 24.

Som vist i fig. 6 er broen 26 ‘i den andre utforelsesformen av bueformet eller kvartmaneskikk over tverrsnittet 24’ med en konveks kant n r den apne ende av spalten 24 ‘. Som med den diagonale orientering av broen 26 i den forste utforelsesform letter den bueformede broen 26 ‘sin kollaps nar sidevaggene 32’, 34 ‘i spalten 24’ beveger seg mot hverandre som svar pa paforingen av innadspenning trykk rundt fangets ledd 10 ‘. Kollapset omfatter generelt en forsiktig boyning av broen 26 ‘langs dens lengde til en mer akutt konveks form som vist pa fig. 7. I denne mer akutte konvekse konfigurasjonen fortsetter broen 26 ‘a frembringe en fluidtetning over spalten 24’. Mens broen i den illustrerende utforelsesform har en konveks kanten ved siden av spaltens apne ende, kan andre utforelser ha en konkav kant i n rheten av spaltens apne ende.

Som vist i fig. 8, er broen 26 «i den tredje utforelsen av doughnutform og omfatter en tykkvegget, hovedsakelig sylindrisk plugg. Junktursone 28 «er anbrakt ved diametralt motsatte sider av pluggen hvor broen 26» fusjonerer med eller integrerer seg utover fra de motstaende sidevegger 32 «, 34». Den sylindriske form av broen 26 «muliggjor dens sammenfall nar sidevaggene 32», 34 «av spalten 24» beveger seg mot hverandre som svar pa paforingen av innad klemmingstrykk rundt om knutepartiet 10 «. N rmere bestemt gir et aksialt gjennomgaende hull 30 som definerer sentrum av den sylindriske form av broen 26 «et rom for den sylindriske bro 26» for a kollapse innover. Kollapsen kan inneholde en deformasjon av den sirkul re sylindriske form av broen 26 «i en avlang eller oval sylindrisk form som vist pa fig. 9. Som med de forste og andre utforelsesformene bronner broen 26 «inn i en stilling som opprettholder en fluidforsegling eller tetningssone over spalten 24».

Som vist ved 16 i fig. 1, 2 og 3 omfatter den foretrukne klemme 16 for bruk med oppfinnelsen et klemband 72 som er anordnet rundt ytre roret 14 over tetningszonen 22. Klembandet 72, for tetningsformal, ma dekke innersiden av spalten 24 og dekke broen 26. Klembandet 72 er forsynt med en strammeinnretning 74. Klembandet 72 er for det meste sirkul rt eller rund i tverrsnitt. Den har en rund sektor 76 tilpasset til a passe rundt tetningszonen 22 pa roret 14 og en kanalformet sektor 78 som omfatter et par sidevegger 82, 84. Sideveggene 82, 84 strekker seg radialt utad fra den runde sektor. Klembandet 72 er laget av et enkelt stykke metallplate og hver fri ende av bandet 72 er foldet tilbake pa seg selv for a danne et dobbeltlag. Sidelagene 82, 84 er saledes av dobbel tykkelse og terminerer ved sine ytre ender i respektive lokker eller kamper 86, 88. Bakene 86, 88 tjener som holdeorganer for a holde sideveggene 82, 84 pa plass nar tilspentningsanordningen 74 er strammet.

Strammeinnretningen 74 strammer klembandet 72 rundt roret 14. Strammingsanordningen omfatter et reaksjonselement eller splinje 92 som er anordnet i en kanalformet sektor 78. Splinen 92 er tilpasset til a sitte pa den ytre overflate av forseglingssonen 22 til roret 14. For dette formal har spline en bueformet indre overflate som stemmer overens med roret 14. Splinen 92 er forsynt med et par motsatt motstaende konkave overflater 94 og 96. Strammingsinnretningen omfatter en bolt 98 og en mutter 102. Den innbefatter ogsa en avstandsstykker 104 anordnet utenfor sidevaggen 82 og med en konveks overflate anbrakt motsatt den konkave overflate 94 av splinen 92. Bolten 98 har et hode 101 med en konveks overflate som er anbrakt utenfor sidevaggen 84 motsatt den konkave flate 96 pa splinen 92. Bolten strekker seg gjennom hull i sideveggene 94 og 96, splinen 92 og avstanden 104.

Nar rorleddet 10 er montert og mutteren 102 er strammet pa bolten 98, er forholdet til delene som vist i fig. 1 og 3. For mutteren og bolten strammes, sitter sideveggene 82 og 84 i den kanalformede sektor 58 ikke mot splinen 92. Nar mutteren 102 er strammet, blir bolthodet 101 og avstandspartiet 104 trukket sammen og presser sideveggene 82 og 84 inn i sitteinngrep med splinen 92. Pa grunn av denne tilspenningsvirkning strekkes den runde sektor 76 rundt forseglingssonen 22 av roret 14 i tett inngrep med den. Denne tilspenningsvirkningen av klemmen 16 utover tilstrekkelig kraft pa tetningszonen 22 for a komprimere spalten 24 og deformere eller forvride broen 26.

Selv om beskrivelsen av denne oppfinnelse er blitt gitt med henvisning til spesielle utforelser, skal den ikke tolkes i begrensende forstand. Mange variasjoner og modifikasjoner vil na forekomme for fagfolk pa omradet. For en definisjon av oppfinnelsen henvises til de vedlagte krav.

Prioriterte applikasjoner (2)

Soknad om kravspesifikasjon (1)

Publikasjoner (1)

ID = 26778270.

Familieapplikasjoner (1)

Landsstatus (1)

Sitert av (11)

Sitater (10)

Patent sitater (10)

Sitert av (29)

Lignende dokumenter.

Juridiske hendelser.

Eiernavn: BKS COMPANY, LLC, MICHIGAN.

Gratis formattekst: OPPDRAG AV ASSIGNORS INTEREST; ASSIGNORS: CASSEL, SCOTT T.; AMEDURE, MICHAEL E.; REEL / FRAME: 010028/0139.

Eiernavn: BREEZE-TORCA PRODUCTS, LLC, MICHIGAN.

Gratis formattekst: OPPDRAG AV ASSIGNORS INTEREST; ASSIGNER: BKS COMPANY, L.L.C.; REEL / FRAME: 013718/0929.

Eiernavn: ANTARES CAPITAL CORPORATION, AS AGENT, ILLINOIS.

Gratis format tekst: SIKKERHET INTERESS; ASSIGNOR: BREEZE-TORCA PRODUCTS, LLC; REEL / FRAME: 014210/0917.

Eiernavn: BREEZE-TORCA PRODUCTS, LLC, MICHIGAN.

Gratis formattekst: OPPDRAG AV ASSIGNORS INTEREST; ASSIGNER: BKS COMPANY, L.L.C.; REEL / FRAME: 014210/0925.

Eiernavn: BREEZE-TORCA PRODUCTS, LLC, MICHIGAN.

Gratis formattekst: RELEASE OG REASSIGNMENT; ASSIGNOR: ANTARES CAPITAL CORPORATION, AS AGENT; REEL / FRAME: 015740/0880.

Eiernavn: ANTARES CAPITAL CORPORATION, AS FIRST LIEN COLLATE.

Gratis formattekst: SIKKERHETSAVTALE; ASSIGNOR: BREEZE-TORCA PRODUCTS, LLC; REEL / FRAME: 015756/0167.

Eiernavn: ANTARES CAPITAL CORPORATION, AS ANDRE LIEN COLLAT.

Gratis formattekst: SIKKERHETSRENTER; ASSIGNER: BREEZE-TORCA PRODUCTS, LLC; REEL / FRAME: 015766/0018.

Eiernavn: BREEZE-TORCA PRODUCTS, LLC, MICHIGAN.

Gratis formattekst: RELEASE BY SECURED PARTY; ASSIGNOR: ANTARES CAPITAL CORPORATION, AS FIRST LIEN COLLATERAL AGENT; REEL / FRAME: 018087/0579.

Eiernavn: BREEZE-TORCA PRODUCTS, LLC, MICHIGAN.

Gratis formattekst: RELEASE BY SECURED PARTY; ASSIGNOR: ANTARES CAPITAL CORPORATION, AS ANDRE LIEN COLLATERAL AGENT; REEL / FRAME: 018087/0585.

Eiernavn: GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION, AS AGENT, IL.

Gratis formattekst: SIKKERHETSAVTALE; ASSIGNOR: BREEZE-TORCA PRODUCTS, LLC; REEL / FRAME: 018099/0940.

Eiernavn: NORMA US HOLDING LLC, MICHIGAN.

Gratis formattekst: FORANDRING AV NAVN; ASSIGNER: BREEZE-TORCA PRODUCTS, LLC; REEL / FRAME: 029580/0013.